Jack White

Agganis Arena • Boston • 9/28/12

Agganis Arena • Boston • 9/28/12